foto1
Naturalny Wypas
foto1
Ekologiczny Region
foto1
Pionierzy rynku
foto1
Z natury
foto1
Dla Was
Tel. +48 13 433 08 02
biopolska@interia.pl

BIOPOLSKA

Spółdzielnia Dukla

CHOSE LANGUAGE

- strona w aktualizacji -

logo biopolska logo

 

 

... 

 

Spółdzielnia Bio-Polska w Dukli prowadzi działalność w zakresie dystrybucji i obrotu produktów spożywczych wysokiej jakości w tym ekologicznych. Zajmuje się również szeroko rozumianą organizacją wystaw, targów, eventów, szkoleń i spotkań związanych z tematyką zdrowej żywności oraz ekologicznej zarówno w kraju jak i za granicą na rynku europejskim, Stanów Zjednoczonych i Azji.
Spółdzielnia posiada doświadczenie w branży gastronomicznej i ekologicznego przetwórstwa spożywczego poprzez współpracę, życiorysy i kariery zawodowe właścicieli, którzy od minimum 25 lat zajmują się przetwórstwem żywności w zakresie mięsa, mąki, mleka, owoców i warzyw.
W swojej ofercie posiada różnorodne typy produktów tradycyjnych min.:
- garmażerka: przetwórstwo owocowo-warzywne – kiszonki typu pikle, ogórki, pomidory itp. oparte o koncept sprzedaży słoikowej w tradycyjnej technologii wekowej „ze sztambucha mojej Mamy” – pakiet wyrobów garmażeryjnych tradycyjnych, serie rarytasowe, powidła, pokoleniowych,
- susze owoców i warzyw
- przetwory mączne – makarony, pieczywo bezglutenowe, ciasta
- produkty dietetyczne od 1000-2000 cal – zestawy dań gotowych
- przetwory mięsne; pasztety, pieczenie, sosy, gulasze, bigos, „maczanka”- gulasz wołowy po łemkowsku
- dziczyzna – zestawy pakietowe na żądanie z danieli, dzika, jelenia itp.
- podkarpacki karp i pstrąg
Spółdzielnia współpracuje z producentami i przetwórcami ekologicznymi, których tylko w woj. Podkarpackim jest 1305 (producentów) i 36 (przetwórców). Są to podmioty gospodarcze i rolnicy posiadający i utrzymujący „zielony certyfikat” kontrolowany przez IJHARS i instytucje certyfikujące.

Spółdzielnia jako główne kierunki swojego rozwoju ….. wyznaczyła tematy:
• Prowadzenie badań w zakresie przetwórstwa żywności ekologicznej - bezpieczna żywność/bezpieczeństwo żywności
• Zwiększenie świadomości producentów i konsumentów poprzez dostarczenie wyników badań osobom zajmującym się przygotowywaniem żywności tj. wędzenie, grillowanie, pieczenie i suszenie w nowych i udoskonalonych produktach.
• Kontrola mikrobiologiczna i fizykochemiczna w procesie przygotowywanie produktów/żywności dietetycznej pod specjalne grupy odbiorców, ludzie starsi, dzieci, sportowcy, chorzy przewlekle itp.
• Badania i analizy domowych produktów mięsnych, wędliniarskich, serowarskich i piwowarskich,
• Badania produktów z wędzenia z uwzględnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, z ograniczeniem WWA i benzopirenu,
Celem projektu jest budowa platformy tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i technicznych w przetwórstwie ekologicznym na małą skalę, m.in. kultur startowych LAB, przygotowanych na bazie szczepów pozyskiwanych z produktów ekologicznych.

...

„The Bio-Polska Cooperative in Dukla” with headquarters at ul. Nadbrzeżna 1,38-450 Dukla, was established in 2013.
„The Bio-Polska Cooperative in Dukla”operating in the field of distribution and marketing of high-quality food products, including ecological ones. “Bio-Polska” also deals with the broadly understood organization of exhibitions, fairs, events, training courses and meetings related to the subject of healthy food and ecological both at home and abroad on the European, United States and Asian markets.
The Cooperative has experience in the catering and ecological food processing industry through cooperation, CVs and professional careers of the owners who have been dealing with food processing in the field of meat, flour, milk, fruit and vegetables for at least 25 years.
Its offer includes various types of traditional products, including:
- delicatessen: fruit and vegetable processing - pickles, cucumbers, tomatoes, etc. based on the concept of jar sale in the traditional canning technology "from my mother's album" - a package of traditional delicatessen products, delicacies, jam, generational,
- dried fruits and vegetables
- flour preparations - pasta, gluten-free bread, cakes
- diet products from 1000-2000 cal - sets of ready meals
- meat preparations; pates, roasts, sauces, stews, bigos, "maczanka" - beef stew in Lemko
- venison - packets on request of fallow deer, wild boar, deer, etc.
- Podkarpacie carp and trout
The Cooperative cooperates with organic producers and processors, which only in the voivodeship There are 1305 (producers) and 36 (processors) in Podkarpacie. These are economic operators and farmers who hold and maintain a "green certificate" controlled by IJHARS and certification bodies. “Bio-Polska” cooperates with Polish Ecological Association Polska Ekologia, Ekołan and Assiociation Pro-Procarpathia

The Cooperative as the main directions of its development has set the topics:
• Conducting research in the field of organic food processing - food safe / food safety
• Raising producers 'and consumers' awareness by providing research results to people involved in food preparation such as: smoking, grilling, baking and drying in new and improved products.
• Microbiological and physicochemical control in the process of preparing products / dietary food for special groups of recipients, the elderly, children, athletes, chronically ill, etc.
• Research and analysis of homemade meat, sausage, cheese and brewing products,
• Testing of smoked products, taking into account the health safety of food, with the limitation of PAHs and benzopyrene,
The aim of the project is to build a platform for creating innovative technological and technical solutions in small-scale ecological processing, incl. LAB starter cultures, prepared on the basis of strains obtained from organic products.

 

image005

 image006 

 

 

 

 

 

 

SPÓŁDZIELNIA BIOPOLSKA

38-450 Dukla, ul. Nadbrzeżna 1

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

tel. 13 433 08 02

   Nowe możliwości działania rolników na rynku, umożliwiające poprawę dochodowości gospodarstw poprzez uzyskiwanie lepszych warunków sprzedaży produktów większymi partiami oraz wspólne, po niższych kosztach zakupy środków do produkcji, stwarzają grupy producentów rolnych (GPR). Na koniec 2011 roku funkcjonowało w Polsce ponad 250 spółdzielczych grup producentów rolnych. Ta forma spółdzielni zyskuje coraz większą popularność. Świadczy o tym systematyczne, wysokie tempo tworzenia nowych grup spółdzielczych. Od 2007 roku średniorocznie powstaje ok. 150 grup producentów rolnych, w tym ok. 50 spółdzielni (spośród dostępnych kilku form prawnych tworzenia grup, forma spółdzielcza ma ok. 30%-wy udział w liczbie GPR oraz 2,5-krotnie więcej członków-producentów rolnych niż grupy w formie spółki z o.o.). Przemawia za tym demokratyczny charakter spółdzielni, poprzez podejmowanie kluczowych decyzji zgodnie z zasadą „jeden członek – jeden głos”, w przeciwieństwie do spółki z o.o., w której siła głosu członka zależy od wniesionego przez niego kapitału do spółki.

Stawiane z jednej strony coraz częściej pytanie przez rolników, czy warto oddać władzę pieniądzom, a z drugiej strony coraz większe upowszechnienie międzynarodowych zasad spółdzielczych powodują, że tworzenie grup w formie spółdzielni staje się coraz powszechniejsze. Wzorowane jest to na dobrze zorganizowanych producentach rolnych w spółdzielniach rolników w krajach Zachodniej Europy. Stanowią one formę łączenia oferty rynkowej wielu gospodarstw, co zwielokrotnia ich siłę ekonomiczną i możliwości działania na rynku. W 2011 roku powstało w Polsce ponad 220 grup producentów, w tym ponad 60 w formie spółdzielni.

Grupy producentów rolnych otrzymują ryczałtowe wsparcie finansowe na utworzenie i działalność grupy w okresie pierwszych 5 lat działania, uzależnione od wielkości obrotu produktem lub grupą produktów dla których została utworzona. Limit łączny tego wsparcia wynosi 390 tys. euro na grupę.

Grupy korzystają też z innych form wsparcia, m.in. dofinansowania inwestycji, zwolnień z podatku dochodowego, podatku od nieruchomości oraz kredytów preferencyjnych dla grup. Coraz większa część grup realizuje inwestycje mające na celu uzyskanie udziału w wartości dodanej, jaka powstaje na etapie obrotu produktem, poprawy jego jakości, przechowywania, konfekcjonowania oraz przetwórstwa.

Grupę producentów mogą tworzyć osoby fizyczne i prawne prowadzące gospodarstwa rolne, będące producentami produktu lub grupy produktów rolnych (m.in. ziarno zbóż, nasiona roślina oleistych, trzoda chlewna, drób, bydło mięsne, ziemniaki, warzywa i owoce, itd.). Zgodnie z przepisami, minimalna liczba członków wynosi 5, jednak aby grupa była silna ekonomicznie powinna mieć co najmniej kilkanaście czy kilkadziesiąt członków oraz ściśle współpracować gospodarczo z innymi grupami (co już jest realizowane przez grupy). Głównym celem działalności grup jest koncentracja podaży i organizowanie sprzedaży produktów rolnych, dostosowanie produkcji do warunków rynkowych, poprawa efektywności gospodarowania w gospodarstwach członków oraz planowanie produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem jej jakości i ilości.

Im proces gospodarczego zorganizowania polskich rolników będzie przebiegał sprawniej, tym szybciej utworzą własne, silne organizacje gospodarcze, poprzez które będą lepiej dbać o swoje interesy, poprawiając pozycję rynkową i dochody.

Krajowa Rada Spółdzielcza prowadzi intensywne działania wspierające organizowanie się rolników w struktury gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej, poprzez działalność szkoleniowo-doradczą oraz wydawniczą. Są one odpowiedzią na duże potrzeby i oczekiwania rolników wsparcia tego procesu oraz kluczową rolę, jaką pełni w tym zakresie spółdzielczość w wielu krajach na świecie.

 

image015

 

image010image008